На гроб вельможи и героя

СLХХII. НА ГРОБЪ ВЕЛЬМОЖИ И ГЕРОЯ[1].

______

Въ семъ мавзолеѣ погребенъ

Примѣръ сіянія людскаго,

Примѣръ ничтожества мірскаго:

Герой — и тлѣнъ.

______

 

 [1]        Изъ рукописи 1790-хъ годовъ и Части VII. Напеч. въ Памятникѣ отеч. музъ 1827 г., стр. 45, и въ посмертныхъ изданіяхъ Державина.